Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Cover rapport Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

In het kader van de Basismonitoring Wadden brengt het project SIBES (Synoptic Intertidal Benthic Survey) jaarlijks de sedimentkarakteristieken en de…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Floris van…

Lees meer

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend…

Lees meer

Op 19 september jl. organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met Wolfs Company voor ruim 20 deelnemers, afkomstig van zowel Terschelling als de…

Lees meer

Uitgelicht

De afstudeerscriptie van Isa Camara Beauchampet is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

€ 5000,- voor het beste waddengerelateerde proefschrift

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

Bekijk een korte terugblik van de presentaties door wetenschappers tijdens Oerol2019

Lees meer

Bestel het boek Beteugeld Estuarium van Albert Buursma hier

Lees meer

Terugblik op het Symposium 50 jaar Lauwersmeer met verslag van de dag

Lees meer

Kort verslag en presentaties van de themadag op 17 mei in Leeuwarden

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Al eeuwen lang komen kokkels langs de Nederlandse kust voor, in wisselende hoeveelheden. In 2018 en 2019 waren de hoeveelheden extreem laag,…

Lees meer

De Waddeneilanden zijn belangrijke broedgebieden voor de tapuit. Aanvankelijk waren het de konijnen die gebieden geschikt hielden voor broedende…

Lees meer

Het is een van de vele geheimen van het waddengebied: onder de Waddenzee ligt een vulkaan. Op twee kilometer diepte bevindt zich de Zuidwalvulkaan, nu…

Lees meer

Langs de Nederlandse kust ligt een groot areaal duingebied waar de vegetatie is vergrast en de biodiversiteit sterk is afgenomen. Het aanleggen van…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om Geografische object‐gebaseerde beeldanalyse (GEOBIA) van satellietbeelden te gebruiken bij het karteren…

Lees meer

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Auteurs: Katja…

Lees meer

In het jaarverslag 2018 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2018. Het…

Lees meer

Auteur: Albert Buursma

De Waddenacademie heeft historicus dr. Albert Buursma uit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar het culturele erfgoed in…

Lees meer

Opinieartikel: Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Floris van Bentum, werkzaam bij Rijkswaterstaat en trekker van de Community Plasticvrije Waddenzee in samenwerking met bureau de Lynx

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start: een grote groep personen en organisaties die de plastic vervuiling in de Waddenzee en aan de Waddenkust wil aanpakken. Lees meer